Skip to main content

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Airco One
Website:  https://airco.one
Bereikbaar op ma. –zat. 08.00 – 18.00 uur
Tel. 024 – 679 2276 | info@airco.one
K.v.K. Arnhem nr.: 73531677
BTW nr.: NL163709166B01

1.    Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Airco One. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Airco One
 • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Airco One behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Airco One erkend.
 • Airco One garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.    Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Airco One bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument/afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • Aan de leveringsplicht van Airco One zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Airco One geleverde zaken een keer aan de consument/afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.    Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/afnemer mogelijk te maken. Als Airco One gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Airco One niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Airco One de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor consument/afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument/afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

4.    Prijzen

 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • In afwijking van het vorige lid kan Airco One producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Airco One geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

5.    Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument/afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument/afnemer of een vooraf door de consument/afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument/afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument/afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument/afnemer schritelijk te doen met duidelijke opgave van reden. Nadat de consument/afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument/afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 5.2 en 5.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.1.1 Bij levering van diensten heeft de consument/afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

5.2.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument/afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.    Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument/afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument/afnemer een bedrag betaald heeft, zal Airco One dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.    Uitsluiting herroepingsrecht

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door Airco One tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument/afnemer;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop Airco One geen invloed heft.

8.    Garantie

 • Airco One staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • De garantietermijn van Airco One komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, maar alleen indien:
 • de airconditioner gemonteerd is conform de geldende RLK-richtlijnen;
 • de voorschriften van de fabrikant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden nageleefd. Zo dient jaarlijks aantoonbaar onderhoud te worden gepleegd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf.
  • De consument/afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de consument/afnemer, deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Airco One.
   Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.    Aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Airco One zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Airco One kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de consument/afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

10.     Betaling

 • De consument/afnemer kan enkel betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden iDeal en PayPal, door een overschrijving per bank of middels contante betaling.
 • In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dienen de door de consument/afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen; deze termijn vangt aan nadat de consument/ afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • De consument/afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Airco One te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument/afnemer heeft Airco One behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 • Alle door Airco One geleverde producten blijven eigendom van Airco One totdat de consument/afnemer het verschuldigde bedrag betaald heeft.

11.     De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de consument/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven;
 • Airco One Gebruiker behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;.
 • Indien Airco One tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de consument/afnemer of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de consument/afnemer die op het werk aanwezig is, dan mag Airco One ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van de consument/afnemer is geschied tegen de door Airco One gehanteerde prijzen en tarieven die doorberekend zullen worden;
 • De prijzen in de aanbiedingen zijn exclusief hak,-breek,-timmer,-hijs,- en graafwerk, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

12.     Privacy

 • Airco One streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Airco One dan ook zorgvuldig omgaan.
 • Airco One zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

13.     Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Airco One, nadat de consument/afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Airco One ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Airco One binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument/afnemer zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument/afnemer zich te wenden tot de Stichting GeschilOnline (geschilonline.nl) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument/afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument/afnemer betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 • Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op (http://ec.europa.eu/odr/). Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14.     Overmacht

 • Airco One is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument/afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Airco One geen invloed kan uitoefenen, doch waarop Airco One niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

15.     Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Airco One uit hoofde van de overeenkomst met de consument/afnemer is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs zoals vermeld in de geaccepteerde offerte en of factuur;
 • Airco One is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de consument/afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld;
 • Airco One is niet aansprakelijk voor schade tijdens of na installatie en levering die ontstaat door het niet goed functioneren van het geleverd product en of dienst. Dit is geheel risico voor de consument/afnemer;
 • Airco One is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de consument/afnemer of enige andere gevolgschade door het niet goed functioneren van het geleverd product en of dienst. Dit is geheel risico voor de consument/afnemer;
 • De consument/afnemer vrijwaart Airco One uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden;
 • Consument/afnemer is gehouden Airco One te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Airco One in deze voorwaarden in de verhouding met consument/afnemer is uitgesloten.
 • Het aanbod voldoet aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de website van Airco One getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden. Airco One aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

16.     Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

 • Indien de consument/afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van Airco One voortvloeien, is de consument/afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Airco One gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de consument/afnemer direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
 • Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de consument/afnemer zullen alle overeenkomsten met de consument/afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Airco One de consument/afnemer binnen redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is Airco One gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld.

17.     Overdracht van rechten en verplichtingen

 • De consument/afnemer is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airco One;
 • De consument/afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airco One.

18.     Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument/afnemer woonachtig is in het buitenland.
 • Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Airco One en consument/afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© Niets van onze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Airco One

Google reviews