Skip to main content

Een Nationaal Isolatieprogramma, het stimuleren van hybride warmtepompen, en een verschuiving in de energiebelasting. Dat zijn de drie belangrijkste maatregelen waarmee het nieuwe kabinet de gebouwde omgeving tot 2030 wil verduurzamen, zo blijkt uit het Coalitieakkoord 2021 – 2025 dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie gisteren presenteerden.

In lijn met de Miljoenennota van het inmiddels oude demissionaire kabinet ziet ook kabinet Rutte IV de hybride warmtepomp als een goede oplossing om veel woningen snel te verduurzamen. “Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken”, is in het nieuwe coalitieakkoord te lezen.

‘150.000 per jaar’

In de financiële bijlage van het akkoord staat – bijna terloops – dat het om een aantal van ‘150.000 hybride warmtepompen per jaar’ gaat, zonder verdere uitleg over hoe en wanneer dit aantal moet worden bereikt. Om de toepassing van van hybride warmtepompen stimuleren, trekt het nieuwe kabinet tot 2030 in totaal 900 miljoen euro uit. Het moet tot een CO₂-reductie van 0,9 megaton leiden.

Duurzame warmtenetten

Behalve op (hybride) warmtepompen zet het kabinet in op duurzame warmtenetten – zonder te specificeren wat een warmtenet ‘duurzaam’ maakt. Realisatie hiervan moet op wijkniveau plaatsvinden, voor zover het “kosteneffectief kan”. De ‘onrendabele top’ van collectieve warmteprojecten wordt deels gefinancierd uit een subsidieregeling, om aangesloten huishoudens te ontzien. Voor zolang woningen en andere gebouwen aangesloten blijven op het gasnet, komt er een bijmengverplichting; er moet groen gas worden toegevoegd in het aardgasnet.

Rol van waterstof

Over de eventuele rol van waterstof voor woningverwarming is in het coalitieakkoord niets terug te vinden. Wel wil het kabinet de komende tien jaar miljarden investeren in infrastructuur voor – en import van – waterstof, en wordt expliciet gemeld dat “kernenergie kan worden ingezet voor de productie van waterstof”. Of en in hoeverre daarbij wordt ingezet op niet-industriële toepassingen, zoals waterstofketels voor woningverwarming, is onduidelijk.

Klimaatdoelstellingen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het klimaatdoel voor 2030 in de Klimaatwet wordt aangescherpt tot minstens 55% CO₂-reductie. Om ervoor te zorgen dat dit doel zeker wordt gehaald, spreekt het kabinet af om beleid te maken dat gericht is op een reductie van 60%. Een nieuw ministerie – voor Klimaat en Energie – gaat de regie over dit beleid voeren.

Nationaal Isolatieprogramma

In het akkoord gaat verder veel aandacht uit naar maatregelen voor het ‘sneller, slimmer en socialer’ isoleren van woningen. Dat moet gebeuren op basis van het Nationaal Isolatieprogramma, een manifest dat in september door  politieke partijen en maatschappelijke organisaties werd gepresenteerd om het isolatiebeleid aan te scherpen. In totaal wordt tot 2030 3,3 miljard euro in dit programma gestoken.

‘Normering en positieve prikkels’

Een opvallend punt onder het kopje ‘isolatie’ betreft huurwoningen: slecht geïsoleerde woningen mogen op termijn niet meer worden verhuurd. In de aanloop daar naartoe wil het kabinet ‘met normering en positieve prikkels’ bevorderen dat verhuurders huurwoningen met slechte isolatie verduurzamen. In het coalitieakkoord staat verder dat het kabinet vraag en aanbod rond isolatie gaat bundelen, “wil beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn” en daarbij extra ondersteuning gaat geven aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.

Verschuiving in energiebelasting

Om de energietransitie in de gebouwde omgeving verder aan te jagen, kondigt het kabinet een verdere verschuiving van de energiebelasting aan. Door gas zwaarder te belasten en elektriciteit juist lichter, moet het voor woningbezitters financieel interessanter worden om afscheid te nemen van hun gasketel en het huis elektrisch – middels een warmtepomp – te verwarmen. De energiebelasting voor elektriciteit wordt met 5,23 cent per kWh verlaagd, althans: over het gebruik in de eerste schijf (tot 10.000 kWh; voor industriële grootverbruikers die meer stroom per jaar gebruiken, gelden andere – veel lagere – energietarieven).

Aardgas zwaarder belast

Hoe de in het akkoord genoemde verschuiving in energiebelasting zich verhoudt tot een eerder aangekondigde ingreep is nog niet duidelijk; in oktober kondigde toenmalig demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan dat de energiebelasting op elektriciteit in 2022 wordt verlaagd met 8.4 cent (inclusief BTW). Tegelijk met de belastingverlaging op stroom gaat volgens het coalitieakkoord de energiebelasting op aardgas juist omhoog, ook met 5,23 cent. Aangenomen dat dit een verhoging per m³ is (dit wordt niet expliciet vermeld), wordt gas omgerekend naar kWh slechts 0,5 cent duurder; een kubieke meter aardgas draagt het equivalent van ongeveer 10 kWh energie. De volledige fiscale maatregel kost tot 2030 3,6 miljard euro en moet tot die tijd een CO₂-reductie van 1,3 megaton opleveren.

Airco One is sinds ruim 20 jaar dé specialist voor particuliere en zakelijke airco in Nijmegen en airco in Arnhem. Graag komen we in heel Gelderland langs, waaronder Druten, Duiven, Elst, Malden, Oss, Tiel, Uden of Wijchen.

Google reviews